Lapset ja nuoret / Opiskelu

Opetus

Porin taidekoulu tarjoaa lakisääteistä (Opetushallituksen määräys 39/011/2002) laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta. Opetussuunnitelman perusteet määrittävät visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän laskennalliseksi laajuudeksi 1300 tuntia, josta perusopintojen laajuus on 540 tuntia ja syventävien opintojen laajuus 760 tuntia. Tämän lisäksi Porin taidekoulu järjestää varhaisiän opetusta, jota ei lasketa mukaan laajaan oppimäärään. Porin taidekoulussa opiskelee noin 350 lasta ja nuorta. Koulu on Satakunnan suurin kuvataidekoulu ja maakunnan ainoa lakisääteistä, laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta antava oppilaitos.

Varhaisiän opetus
4-6 -vuotiaat
60 min/ viikko

Opiskelun taidekoulussa voi aloittaa varhaisiän opinnoilla 4-6-vuotiaana. Varhaisiän opetus on leikkimielistä, kokeiluihin ja uteliaisuuteen innostavaa kuva-ilmaisuun tutustumista. Tavoitteena on tukea lasten luontaista kykyä havainnoida ympäristöä eri aistien avulla. Oman tekemisen kautta harjoitellaan työvälineiden käyttöä ja kokeillaan eri materiaaleja sekä tutustutaan kuvataiteen peruskäsitteisiin. Varhaisiän opetus luo pohjaa myöhemmille kuvataideopinnoille.

Perusopetus
7-11-vuotiaat
2-3 h/ viikko (3t/vk, 11 v.)

Taidekoulun perusopinnot voi aloittaa 7-vuotiaana, jonka jälkeen oppilaat siirtyvät vuosittain luokka-asteelta toiselle. Perusopintojen aikana harjoitellaan kuvallisen ilmaisun taitoja tutustumalla monipuolisesti erilaisiin tekniikoihin ja taidemuotoihin. Vuosittain työskennellään mm. piirtämisen, maalaamisen, muovailun, rakentamisen ja digitaalisen kuvan parissa erilaisten lähestymistapojen kautta. Samalla harjoitellaan työvälineiden oikeaoppista käyttöä ja huoltoa, sekä taideteoksista keskustelemista. Perusopintojen aikana tehdään myös retkiä lähiympäristöön, ja tutustutaan taidemuseon näyttelyihin.

Jakso-opetus
12-vuotiaat
3 h /viikko

Perusopintojen kuudes vuosi jakaantuu viiteen 7 viikon pituiseen jaksoon (yksi jaksoista 6 viikkoa), joissa harjoitellaan pitkäjänteistä työskentelyä yhden tekniikan tai taidemuodon parissa. Lukuvuonna 2016-2017 jaksoissa perehdytään valokuvaukseen, taidegrafiikkaan, fantasiahahmoon, piirustus-maalaukseen sekä keramiikkaan. Jakso-opetusvuoden jälkeen oppilas aloittaa syventävät opinnot valitsemassaan työpajassa.

Työpajat
12-19 -vuotiaille
3 h/ viikko

Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon ilmaisukeinoihin. Opinnoissa on keskeistä kuvallisen ajattelun ja ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen sekä oman persoonallisen ilmaisutavan löytäminen. Työpajaopinnoiksi tarjotaan vuosittain arkkitehtuuria, keramiikkaa, taidegrafiikkaa, piirustus & maalausta, laajaa kuvista, fantasiahahmotyöpajaa, valokuvausta ja digipimaa. Työpajaopintojen loppupuolella oppilaalla on mahdollisuus tehdä itsenäinen päättötyö.

Päättötyö

Päättötyö on itsenäisesti suunniteltava ja toteutettava taiteellinen työ, jonka tekemiseen varataan aikaa yksi lukuvuosi. Päättötyön tekijä on oltava vähintään 16-vuotias ja suorittanut riittävästi (vähintään 3 vuotta) työpajaopintoja Porin taidekoulussa. Päättötyöhön kuuluu myös itse teokseen liittyvä portfolio. Päättötyön tehnyt oppilas voi saada päättötodistuksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.

Päättötyö opas

 

Lukujarjestys Lukujarjestys Lukujarjestys Lukujarjestys Lukujarjestys